Projekt „Dziedzictwo”

Projekt edukacyjny „Dziedzictwo”, kierowany szczególnie do seniorów i osób niepełnosprawnych, poświęcony jest ciągłości pokoleniowej i wiedzy o spuściźnie kulturowej regionu.

Projekt realizowany jest w formie wykładów multimedialnych. Czas i miejsce spotkań dostosowujemy do indywidualnych potrzeb uczestników.

Jerzy Stempowski pisał przed laty w „Ziemi berneńskiej”, że w Europie (w tym także w Polsce) brak jest już współcześnie – poza obszarami wysokogórskimi (np. w Alpach a u nas w wysokich Tatrach) – terenów, gdzie krajobraz nie byłby, w mniejszym lub w większym stopniu, przekształcony przez człowieka.

Uwaga ta dotyczy zarówno krajobrazu przyrodniczego (zasięgi i skład gatunkowy lasów, powierzchnia łąk, pastwisk i pól uprawnych), jak i ściśle związanego z bytowaniem ludzi krajobrazu kulturowego – formy i typy budownictwa mieszkalnego, gospodarczego i przemysłowego.

Oba typy krajobrazu, choć nie uświadamiamy sobie tego na co dzień, wzajemnie się przenikają, tworząc skomplikowany, zapisywany poprzez kolejne wieki swoisty palimpset dziejów poszczególnych krain i regionów.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt pod adresem office@dajna.org.pl