Badania geomagnetyczne

Prace pomiarowe zrealizowano w układzie współrzędnych PUWG: 1992 (EPSG: 2180) oraz PUWG: 2000 strefa 7 (EPSG: 2178). Obszar badań wyznaczono za pomocą tachimetru elektronicznego (w obszarach zalesionych) po nawiązaniu do punktów osnowy roboczej pomierzonych z użyciem GPS RTK. Pomiary GPS wykonano korzystając z poprawek referencyjnych sieci ASG-EUPOS (pojedyncza stacja GPS/GLONASS LAMA w Lamówku).Prace pomiarowe przeprowadzono dla 2 obszarów: obszar 1 – Samławki stan. 2 – cmentarzysko kurhanowe oraz obszar 2 – Samławki stan. 7 – cmentarzysko płaskie. Prace pomiarowe oraz opracowanie danych – Wiesław Małkowski.

Interpretacja uzyskanych wyników dla stan. 2 przedstawia cztery zespoły anomalii dipolowych wydzielone kolorem niebieskim oraz  pojedyncze anomalie dipolowe oznaczone kolorem magenta. Zespoły anomalii odpowiadają lokalizacji kamiennych konstrukcji  związanych z płaszczem poszczególnych kurhanów. Dodatkowo wydzielone anomalie dipolowe są  związane są z erozją kurhanów położonych w pobliżu zbocza. Część płaszcza kamiennego obiektów położonych najbliżej skraju zbocza uległa przemieszczeniu – osunięciu.

geo1 geo2

Na przebadanym obszarze stan. 7 zarejestrowano wartości wektora całkowitego natężenia pola magnetycznego w przedziale 50080-50375nT. Szczegółowy plan występowania anomalii na tym terenie oraz dynamika tych zmian wskazuje na skoncentrowany zasięg obiektów o podwyższonej podatności magnetycznej. Wyraźnie obserwowana jest też granica występowania obiektów lokalnie zmieniających wartości pola magnetycznego. Granica obszaru obserwowanych anomalii na tym obszarze wymaga potwierdzenia z wykorzystaniem sondaży archeologicznych w celu określenia charakteru obiektów, które powodują zmiany w natężeniu pola magnetycznego. Nie ma pewności co do tego, czy zarejestrowane wyniki w postaci anomalii magnetycznych powodowane są zasięgiem reliktów zabudowy nowożytnej, czy też świadczą o granicy stanowiska archeologicznego – cmentarzyska lokowanego w tym rejonie.

geo3


← Wróć do Zadanie nr 4241/14